خدمات و پشتیبانی

●  تأمین رولرهای سرامیکی

کاربردها:
در کوره های رولری پخت کاشی در انواع متفاوتي از لحاظ طول و قطر

ویژگیها:
-
شوک پذیری بالا
- مقاومت شیمیایی بالا در مقابل گازهای احتراق و بخارات قلیایی
- قابل استفاده در محدوده دمای 1150 الی 1500 درجه سانتیگراد