پروژه ها

تدوین طرح توجیهی فنی- اقتصادی تولید سرامیکهای صنعتی راهبران نوین مهر

مشخصات طرح:
1000 تن ظرفیت تولید
آباده محل اجرا
سرامیکهای استئاتیتی ,کوئوردیریتی و آلومینایی اصلی ترین محصول تولیدی
1386 تاریخ قرارداد
22 میلیارد ریال میزان سرمایه گذاری برآورد شده
1388 آغاز زمان بهره برداری
   

سایر پروزه ها
تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید مقره های سرامیکی کاربردی در صنعت برق

تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید چینی بهداشتی صدف آباده (واحد 1)

 تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید چینی بهداشتی صدف آباده (واحد 2)

اجرای خط تولید برخی انواع سرامیکهای صنعتی آباده در دو فاز 1و 2

تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید برخی انواع سرامیکهای مقاوم به خوردگی (ضد اسید)

تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سرامیکهای کاربردی در صنعت ساختمان

تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید رولرهای سرامیکی و برخی انواع قطعات مبلمان کوره

تدوین طرح توجیهی فنی- اقتصادی تولید سرامیکهای صنعتی راهبران نوین مهر

  جدول پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه ها