خدمات و پشتیبانی

●  تأمین انواع آجرهای نسوز عایق

کاربردها:
مورد استفاده در کلیه کوره های صنعتی و محفظه های حرارتی به منظور حفظ حرارت یا افزایش قابلیت حفظ حرارت
- کلیه ویژگیهای فیزیکی , شیمیایی و حرارتی در پنج کلاس مختلف آورده شده است:
 

Product Code K23 K25 K26 K28 K30
Physical Properties:
C
F
Classification temperature  
1260
2300
1370
2500
1430
2600
1540
2800
1650
3000
Density g/cm3 0.75 0.8-0.9 0.8-0.9 0.9-1.0 1.1-1.2
Cold Crushing Strength N/mm2 3.5-4.5 3-3.5 2.5 2-2.2 2
Chemical Analysis:
Al2O3% 44 48 55 64 70
SiO2% 50 48 49 35 29
Fe2O3% 1.1 0.9 0.6 0.3 03
CaO/MgO% 2.5 1.8 0.2 0.3 0.2
Na2O/K2O% 2 1.2 0.5 0.3 0.2
Thermal Properties:
Permanent Liner Change (PLC)% at.. C 1230<1 1340<1 1400<1 1510<1 1620<1.5
Thermal Expansion % at 1100 C 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Thermal Conductivity W/m.k          
at 400 C 0.18 0.23 0.25 0.32 0.41
at 600 C 0.2 0.26 0.29 0.34 0.43
at 800 C 0.21 0.28 0.29 0.36 0.44
at 1000 C 0.33 0.39 0.43 0.45 050